METALLPLAST RECYKLING

ZALOŽENO 1992

Energetické úspory

NA ŠROT!

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014141:  

„Energetické úspory ve společnosti METALLPLAST – RECYKLING“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při manipulaci se železným šrotem v rámci recyklace druhotných surovin. Úspor bude dosaženo díky výměně stávajícího pásového rypadla s naftovým pohonem za manipulační rypadlo nové, kolové. Místem realizace je recyklační dvůr Chabařovice na pozemcích 1672/10, 1672/28, 1672/44, 1672/73, 1672/74, 1672/75, 1672/84, 1672/85, 1672/86, 1672/87, 1672/88, 1672/94, 1672/95 a 1672/110 v k.ú. Chabařovice.

Projekt řeší problém současné vysoké spotřeby primárního paliva (nafty) především díky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos do hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení pětiprstého drapáku. Velké množství vyrobené energie je nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského technologického procesu. Toto je dáno samozřejmě tím, že v době vzniku stroje nebyly k dispozici technologické poznatky ani zařízení, které by umožňovaly efektivní využití motorového výkonu.

Díky realizaci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby vstupní energie. Dále díky přechodu na kolový pohon bude možné se rypadlem mnohem rychleji pohybovat a obratněji manipulovat po areálu, čímž dojde ke zrychlení jednotlivých přesunů a tím i snížení motohodin jinak přetěžovaného stroje. V neposlední řadě hraje také roli nová generace dieselového pohonu, který vykazuje vyšší základní účinnost motoru na jednotku spotřebované energie paliva a samozřejmě i vyšší účinnosti hydraulických převodů, které u původního stroje již vykazují značné kolísání tlaků.  

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2020. 

 

Zobrazit PDF